Nhà khoa học Thomas Alva Edison (February 11, 1847 - October 18, 1931)

Nhà khoa học Thomas Alva Edison (February 11, 1847 - October 18, 1931)

Ông sinh ra ở Milan là một làng thuộc quận Erie, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Ông là một nhà phát minh và thương nhân đã phát triển rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống trong thế kỷ 20. Ông được một nhà báo đặt danh hiệu "Thầy phù thủy ở Menlo Park", ông là một trong những nhà phát minh đầu tiên ứng dụng các nguyên tắc sản xuất hàng loạt vào quy trình sáng tạo, và vì thế có thể coi là đã sáng tạo ra phòng nghiên cứu công nghiệp đầu tiên.

Có thể bạn thích