Điều khoản và chính sách

Điều khoản và chỉnh sách hinhanhonline.com

Hinhanhonline.com tạo ra sân chơi, ứng dụng để mọi người khám phá, tạo ra sản phẩm cho mình. Để đảm bảo tính nghiêm túc, tuân thủ đúng pháp luật. Chúng tôi đưa ra một số điều khoản và chính sách.

1. Bạn tự chịu trách nhiệm về các hình ảnh, nội dung bạn sử dụng khi tạo và chia sẻ cho bạn bè

2. Chúng tôi có thể cung cấp hoặc dừng các tiện ích mà không cần thông báo trước.